Underlag för Extra bolagsstämma 4 december 2017

In Aktieägarmöten by DIGNITANA

Extra bolagsstämma Årsstämma kommer att hållas i Lund den 4 december 2017. Se kallelsen för mer information om anmälan, dagordning och beslutsunderlag. Underlag inför extra bolagsstämma:

Beslutsbilaga till styrelseprotokoll 2017-11-01

Fullmaktsformulär 

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens förslag till bolagsordning 

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Kallelse