Kommuniké från extra bolagsstämma

In Aktieägarmöten by DIGNITANALeave a Comment

Pressmeddelandet som pdf.

Idag den 4 mars 2014 hölls extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ). Nedan presenteras det beslut som fattades.

 Beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ).

Stämman beslutade att samtliga 11 678 862 aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ), (”BrainCool”), delas ut till Dignitanas aktieägare, varvid en (1) aktie i Dignitana medför rätt till en (1) aktie i BrainCool. Utdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 14 februari 2014, till cirka 6 819 TSEK, vilket motsvarar cirka 0,58 kronor per utestående aktie i Dignitana.

Sista dag för handel i Dignitanas aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool är den 11 mars 2014. Aktierna i Dignitana handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool från och med den 12 mars 2014. Avstämningsdag för rätt till aktieutdelning är den 14 mars 2014.

För ytterligare information:

 Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

 Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se

 

Leave a Comment