Bolagsstyrning i Dignitana AB

Dignitana AB är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolagsstyrning i Dignitana utgår från den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtal med Nasdaq OMX First North och andra relevanta regler och rekommendationer för aktiemarknadsbolag.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställer bolagets verksamhetsinriktning, firma, säte, uppgifter rörande aktiekapitalet, aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och suppleanter, antal revisorer, hur kallelse till årsstämma ska ske, hur anmälan till årsstämman ska ske, ärendebehandling under årsstämma samt bolagets räkenskapsår.

Till bolagsordning

Årsstämma

Årsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. Årsstämma i Dignitana äger vanligen rum i mars/april månad i Lund. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, val av styrelse samt att årsbokslutet fastställes. Stämman beslutar också om ansvarsfrihet och vinstdisposition.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen i Dignitana årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Utöver ordinarie sammanträden, kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver. Vid styrelsesammanträdet där årsbokslutet presenteras deltar revisorerna för att meddela iakttagelserna vid revisionen.

Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Han tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Revisorer

Extern revisor utses vid årsstämman för en period om ett år. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vid årsstämman 2018 valdes PWC som revisionsfirma. Huvudansvarig revisor är Lars Nilsson.