Bolagsordning för Dignitana AB

Org. nr: 556730-5346

 Antagen på bolagsstämma den 4 december 2017

 • 1 Firma

Bolagets firma är Dignitana AB. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Styrelsens säte

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

 • 3 Verksamhet

 Föremålet skall utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk utrustning, särskilt med inriktning mot att lindra biverkningar vid medicinering, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

 • 4 Aktiekapital

 Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

 Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

 • 6 Styrelse

 Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

 • 7 Revisor

 För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

 • 8 Kallelse till bolagsstämma

 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 • 9 Anmälan till stämma

 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 • 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 1. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 1. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 2. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 3. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 4. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 5. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

 • 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).