Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2013

In NYHETER by DIGNITANA

Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2013

Tisdagen den 21 maj 2013 hölls årsstämma i Dignitana AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • – Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.
  • – Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • – Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke Henriksson, Bengt Furberg, Johan Stormby och Semmy Rülf omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1 år.
  • – Stämman beslutade om följande tillägg i bolagsordningens §10: Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.
  • – I samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutade styrelsen att flytta fram publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2013 från den 29 maj till den 22 maj.

För ytterligare information:

Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76
E-post: martin.waleij@dignitana.se